Χρήματα - Έσοδα - Προϋπολογισμός
Χρήματα - Έσοδα - Προϋπολογισμός/Envato

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στην αγορά

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων -οι οποίες αποτελούν επί της ουσίας τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας- λειτουργεί ως «ελατήριο» για την πολυπόθητη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, εν τέλει, αποτελεί τη μόχλευση για την αύξηση του εθνικού ΑΕΠ. Όπως αναφέρει η εταιρία συμβούλων NEPA Economic Consulting, σε ενημερωτικό της σημείωμα, η ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με τη συμμετοχή και των τραπεζών και συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, έχει ως στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας με δάνεια και εγγυήσεις συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ με τη μόχλευση κεφαλαίων και από τις τράπεζες. Το νέο αυτό πρόγραμμα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στην αγορά, επισημαίνει η NEPA Economin Consulting.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει δάνεια με διετή επιδότηση επιτοκίου τόσο για κεφάλαια κίνησης, όσο και για επενδυτικά σχέδια.
Το ύψος των επενδυτικών δανείων ξεκινάει από 20.000 και θα φθάνει έως και τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ για κεφάλαια κίνησης, το ύψος θα ξεκινάει από 20.000 και φθάνει έως και τις 500.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες ΜμΕ, μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που είναι ενήμερες φορολογικά και ασφαλιστικά.

Τύποι Δανείων

– Επενδυτικά Δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στο υποβληθέν Επιχειρηματικό Σχέδιο και πιστοποιούνται με την προσκόμιση παραστατικών-δικαιολογητικών τεκμηρίωσης.
– Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο ανάπτυξης ή επέκτασης της επιχείρησης, σύμφωνα με το υποβληθέν Επιχειρηματικό σχέδιο και πιστοποίηση μέσω της προσκόμισης παραστατικών.

Διάρκεια Δανείων

– Επενδυτικά Δάνεια: Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.
– Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: Από 2 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Γεωγραφική Κατανομή

Τα δάνεια θα αφορούν χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας με υποχρέωση να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από την ΕΑΤ και το τραπεζικό σύστημα για τη γεωγραφική κάλυψη των περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με την κατανομή των πόρων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), σύμφωνα με τον ορισμό που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014, όπως ισχύει.

Για όλες τις δράσεις

– Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (διαθέτοντας την απαραίτητη άδεια λειτουργίας – εφόσον απαιτείται).
– Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ ανάλογα το Υποπρόγραμμα, σύμφωνα με αναρτημένο στο site της ΕΑΤ Πίνακα

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

– Τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα όρια σώρευσης ενισχύσεων ανάλογα με τον κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων που εφαρμόζεται.
– Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.
– Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.
– Δεν θεωρούνται προβληματικές (υπό την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 και του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν), κατά τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης).
– Είναι τραπεζικά ενήμερες (ήτοι με καθυστέρηση μικρότερη ή ίση ≤ 90 ημερών κατά την ημερομηνία της αίτησης στον ΧΟ).
– Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
– Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του KYC της ΕΑΤ, όσο και κατά τον χρόνο εκταμίευσης των δανείων. Επιπλέον, δεν παρουσιάζουν στοιχεία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του KYC της ΕΑΤ, όσο και κατά το χρόνο εκταμίευσης των δανείων.
– Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης σε βάρους τους προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
– Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ, αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
– Έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, εκτός από τις περιπτώσεις δικαιούχων που ρητά εξαιρούνται από την σχετική υποχρέωση και προσκομίζουν σχετική τεκμηρίωση.
– Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG στο ESG Tracker8 της ΕΑΤ, και έχουν υποβάλει στον ΕΧΟ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης το ESG Tracker Performance.
Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *